IDEAS#TAKIKAWA

พื้นที่ตอนเหนือ สัมผัสประสบการณ์เครื่องร่อนที่ทาคิกาวะ

  • สัมผัสประสบการณ์เครื่องร่อนที่ทาคิกาวะ

  • สัมผัสประสบการณ์เครื่องร่อนที่ทาคิกาวะ

ไฮไลท์

เส้นทางตัวอย่างตระเวนเที่ยวโซราจิและรุโมอิที่อยู่ทางตะวันออกโดยรถเช่าจากโรงแรมภายในอาเภอซัปโปโร สัมผัสประสบการณ์เครื่องร่อนในทาคิกาวะซึ่งเกิดกระแสอากาศไหลขึ้นได้ง่าย คุณจึงจะได้สัมผัสกับท้องฟ้าและลมที่เย็นสดชื่น สีน้าเงินของท้องฟ้าผืนกว้างนี้ สีเขียวของผืนดินกว้างใหญ่ และทัศนียภาพจากท้องฟ้าของบริเวณโซราจินั้นน่าจะกลายเป็นความทรงจาสุดวิเศษที่จะตราตรึงจิตใจแน่นอน หลังจากนั้นจะไปชมวิวสวยๆ จากหน้าต่างรถ ทานอาหารทะเลในปริมาณจุใจที่ร้านจาโนะเมะซูชิในรุโมอิเป็นมื้อกลางวัน แล้วชิมสุราและซื้อสุราท้องถิ่นไปเป็นของฝากที่โรงหมักสุราคุนิมาเระเจ้าเก่า

หมายกำหนดการ

1เช่ารถจากโรงแรมในอาเภอซัปโปโร
2สัมผัสประสบการณ์เครื่องร่อนที่ทาคิกาวะสกายพาร์ก
3ทานอาหารกลางวันที่จาโนะเมะซูชิ
4ชิมสุราที่โรงหมักสุราคุนิมาเระ
5แยกย้ายที่โรงแรมภายในอาเภอซัปโปโร

ข้อมูลพื้นฐาน

การเดินทาง
กลางเดือนเมษายน -กลางเดือนพฤศจิกายน
ต้องใช้เวลา
ประมาณ 9 ชม.
เวลาดำเนินการ
8.30-17.30น.
มีหลายภาษา
กิจกรรมเครื่องร่อน : มี (ภาษาอังกฤษ)
ข้อควรระวัง
กิจกรรมเครื่องร่อน :
・จองได้จนถึงสองวันก่อนทากิจกรรม
・ต้องอายุ 10 ปีขึ้นไป

Contact Form ※We can only take messages written in Japanese or English

Name※Necessary field
Email address※Necessary field
Your question※Necessary field

※If the above information is correct, please click send.