IDEAS#SHIRAOI

The photograph is an image. Photo provided: The Japanese Agency for Cultural Affairs

พื้นที่ตอนกลาง เข้าอุโปโปยและทัวร์พร้อมไกด์ส่วนตัว

  • เข้าอุโปโปยและทัวร์พร้อมไกด์ส่วนตัว

    Photo provided: The Foundation for Ainu Culture

ไฮไลท์

แพ็กเกจบัตรเข้าอุโปโปย (พื้นที่สัญลักษณ์การอยู่ร่วมกับชนเผ่า) ที่จะเปิดตรงริมทะเลสาบโปโรโตะ ตาบลชิราโออิในวันที่ 24 เมษายน 2020และไกด์ (พูดภาษาอังกฤษได้) ผู้มีความรู้เฉพาะทางด้านไอนุที่รับรองโดยสมาคมชิราโออิไอนุ มีทั้งพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าไอนุแห่งชาติที่จะให้คุณได้สัมผัสกับประวัติศาสตร์ของชนเผ่าไอนุ ส่วนสวนการอยู่ร่วมกับชนเผ่าแห่งชาตินั้นมีกิจกรรมให้สัมผัสกับวัฒนธรรมของไอนุได้แบบใกล้ชิดและจะให้สนุกสนานกับกิจกรรมเล่นดนตรี “มุคคุริ” ซึ่งเรียกกันว่าโคคิน (Jew's harp)อีกด้วย

หมายกำหนดการ

1จุดรวมพล
2เยี่ยมชมสวนกับพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าไอนุแห่งชาติ
3แยกย้าย

ข้อมูลพื้นฐาน

การเดินทาง
วันที่ 25 เมษยน 2020 - 30 พฤศจิกายน 2021
ต้องใช้เวลา
ประมาณ 1 ชม. 30 นาที
เวลาดำเนินการ
เริ่มในช่วง 11.00 - 15.00 น.
มีหลายภาษา
มีไกด์ (ภาษาอังกฤษ)
ข้อควรระวัง
พร้อมไกด์ที่รับรองโดยสมาคมชิราโออิไอนุ (ไกด์ภาษาอังกฤษ)
พร้อมกิจกรรมเล่นเครื่องดนตรีชื่อ “มุคคุริ” แบบง่ายๆ เพื่อจะให้คุณได้สัมผัสวัฒนธรรมไอนุอย่าง
ใกล้ชิด

Contact Form ※We can only take messages written in Japanese or English

Name※Necessary field
Email address※Necessary field
Your question※Necessary field

※If the above information is correct, please click send.